Amaç ve İlkeler

Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Derneğimiz Amacı,
Tüzüğümüzün 2. Maddesinde yer aldığı üzere;

Aziz milletimizin, ülkesi ve devletiyle sonsuza kadar bağımsız olarak yaşatılması temel amacına yönelik olarak;

“Ekonomik Kalkınmanın”, “kendi kendine sürdürülebilen büyüme, üretim biçiminde yapısal değişme, teknolojik yenilik, sosyal, siyasal ve kurumsal yenileşme ve insanların yaşam koşullarında yaygın iyileşme” olduğu, kalkınmanın hiçbir zaman kendiliğinden gerçekleşmeyeceği, kalkınmayı gerçekleştirecek olan önemli faktörün de beşeri sermaye olduğundan hareketle bu süreçte;

 • Bireylerin günlük yaşamlarında, diğer kişilerin fikir ve düşüncelerine saygılı ve hoş görülü olmayı öğrenmeleri gereğine; çocuk, genç, kadın, erkek bütün vatandaşlarımızın sağlıklı, mutlu, huzurlu bir biçimde yaşamalarına,
 • Bireylerde oluşan bilgi, beceri ve diğer niteliklerine, kısaca insanın üretken olarak ortaya koyabileceği tüm niteliklerin gelişmesine katkı sağlamak,
 • Eğitim-öğretim amacıyla yurt içinden ve yurt dışından gelerek ilk-orta-üniversite olmak üzere okullarımızda yerini alan gençlerin daha nitelikli eğitim almaları ve bilgi seviyelerini artırmalarına yardımcı olacak biçimde sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif etkinlikler gerçekleştirmek,
 • Her cins ve yaştaki insana yönelik olarak hiçbir ayırım gözetmeksizin insanlığın kültürel mirası ve ortak değerlerinin tanınması, yaygınlaştırılması ve korunması için ulusal ve uluslararası nitelikli dergi vb. yayınlar yapma, konferans-seminer-kurs-panelsempozyum-kongreler yanı sıra kültürel temelde tiyatro-müzik vb. alanda faaliyetler gerçekleştirmektir.
 • Dernek bu amaçlarını gerçekleştirirken yeni fikirler üretmeye, çabalarını araştırma ve geliştirme temeline oturtmaya özen gösterirken, nefse değil, nesle hizmeti vazife gören anlayışla bireyde bilgiyi, toplumda sevgiyi egemen kılmaktır.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

 1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel, sempozyum, kongre gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, kültürel temelde tiyatro-müzik vb. ekipler kurmak, bu yönde eğitim vermek, yurt içi ve yurt dışı sahne almak, yerel/ulusal düzeyde TV programlarına katılmak, programlar, gösteriler yapmak
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 14. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 16. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

Elazığ Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği